Főoldal » Archív » Gátlástalan megalázás és emberölés egy debreceni lakatlan házban

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki egy lakat­lan ház­ban haj­lék­ta­lan tár­sát meg­alá­zó maga­tar­tás­ra kény­sze­rí­tet­te, bán­tal­maz­ta, majd kivon­szol­ta az udvar­ra, aki kihűlt és meghalt.

A vád­lott koráb­bi jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en 2017. év tava­szá­tól kez­dő­dő­en haj­lék­ta­lan­ként élt Deb­re­cen­ben, így ismer­ke­dett meg két haj­lék­ta­lan társával.

2018. janu­ár 22-én a dél­utá­ni órák­ban a vád­lott és az egyik haj­lék­ta­lan sér­tett elmen­tek a Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban lévő, álta­luk rend­sze­re­sen hasz­nált lakat­lan ház­hoz. Ott a kály­há­ba begyúj­tot­tak és ita­loz­tak, majd a vád­lott inge­rül­ten szid­ni kezd­te a sér­tet­tet, mivel kevés­nek talál­ta a kol­du­lás­ból szer­zett bevé­telt, illet­ve ami­att, hogy nem hozott elég tűzrevalót.

Ezután a vád­lott a ház­ban talált több mint 1 méter hosszú fém vízvezetékcső-darabot magá­hoz vette és arra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, hogy kússzon oda hozzá. A férfi ennek ele­get téve négy­kéz­láb oda­má­szott a vád­lott­hoz, aki ezt köve­tő­en őt, mint egy kutyát, parancs­sza­vak­kal arra uta­sí­tot­ta, hogy külön­bö­ző test­hely­ze­te­ket vegyen fel. Az ittas vád­lott agresszi­vi­tá­sa ennek során foko­zó­dott és bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, a cső­da­rab­bal, vala­mint pusz­ta kéz­zel több­ször test­szer­te meg­ütöt­te és bele is rúgott. A férfi az üté­sek hatá­sá­ra az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, ekkor a vád­lott a haját meg­gyúj­tot­ta, majd víz­zel lelo­csol­ta az égett terü­le­tet és tovább bán­tal­maz­ta a sértettet.

Ezt végig­néz­te a 18 óra körül hoz­zá­juk csat­la­ko­zó másik haj­lék­ta­lan sér­tett is, aki fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy a verést hagy­ja abba, azon­ban a vád­lott ráför­medt, meg­fe­nye­get­te, majd a vas­rúd­dal őt is bán­tal­maz­ta derék­tá­jon és a bal lábán.

Ezt köve­tő­en a vád­lott ismét a koráb­bi verés­től elgyen­gült sér­tett­hez for­dult, elvet­te a rajta lévő kabá­tot és cipőt, azo­kat a kály­há­ban eléget­te. Ezután a sér­tett mat­ra­cát is elvet­te, ennek követ­kez­té­ben a férfi a hideg köve­ze­ten feküdt, majd mind­hár­man elalud­tak. Az éjsza­ka folya­mán a vád­lott fel­kelt és a beto­non fekvő, vérző sérü­lé­sei miatt is elgyen­gült sér­tet­tet a ház­ból kivon­szol­ta az udvar­ra és otthagyta.

A sér­tett a vád­lot­tól való félel­mé­ben a házba nem mert vissza­men­ni, el akar­ta hagy­ni az udvart, azon­ban az éjsza­kai sötét­ség­ben a kapu­nál lévő rak­la­pok közé beszo­rult a lába, elesett és eköz­ben jobb lábán nyílt láb­szár­csont­tö­ré­sek kelet­kez­tek. 2018. janu­ár 23-án haj­na­li 01 óra körül a rend­őr­jár­őrök talál­tak rá a rak­la­pon fekvő, erő­sen kihűlt sér­tett­re. Ezt köve­tő­en gyors orvo­si ellá­tá­sá­ra került sor, azon­ban a szak­sze­rű keze­lés elle­né­re 2018. janu­ár 23-án a reg­ge­li órák­ban a férfi meghalt.

A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban figye­lem­mel a sérült test­tá­jé­kok­ra, az erő­be­ha­tá­sok szá­má­ra és nagy­sá­gá­ra, a vese­sé­rü­lés kap­csán az élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is fenn­állt. A vád­lott a koráb­ban bán­tal­ma­zott sér­tett elgyen­gült és vérző tes­tét hiá­nyos ruhá­zat­ban húzta ki az éjsza­ka folya­mán az udvar­ra, tudva azt, hogy a janu­á­ri éjsza­kai fagyok miatt a sér­tett meg is hal­hat, azon­ban ez iránt közöm­bös maradt.

A vád­lott a másik sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket oko­zott, aki a vád­lot­tal szem­ben emi­att jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A hely­szí­ni szem­lé­ről készült fotók, vala­mint a vád­lott elfo­gá­sá­ról készült rövid videó a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bantalmazta-majd-magara-hagyta lin­ken érhe­tő el.