Főoldal » Archív » Gátlástalan rablókat tartóztatott le a bíróság

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 45 éves nő és élet­tár­sa, egy 23 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy 88 éves idős nőt rabol­tak ki Körös­la­dány­ban a múlt héten.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2018. novem­ber 13-án 18 óra körü­li idő­pont­ban a gya­nú­sí­tot­tak meg­je­len­tek a velük egy utcá­ban lakó idős sér­tett körös­la­dá­nyi házá­nál. A lakás­ba bejut­va a nő fel­rán­ci­gál­ta az idős­ko­rú sér­tet­tet és pénzt köve­telt tőle. Ami­kor nem kapta meg, kirán­gat­ta a sér­tet­tet a folyo­só­ra, vas­cső­vel több­ször ráütött a kezé­re, hátá­ra, fejé­re, miköz­ben folya­ma­to­san pénzt köve­telt tőle, majd hanyatt lökte, és a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször meg­rúg­ta. A sér­tett a fejét is bever­te, ami erő­sen vér­zett. A nő kuta­tást vég­zett a lakás­ban, majd az utca felő­li szoba abla­kát kinyi­tot­ta, azon kiado­gat­ta tár­sá­nak a lakás­ban talált dol­go­kat, fagyasz­tott húst, hasí­tott fát. Később a gyanúsított-páros női tagja meg­kö­töz­te a sér­tet­tet és bekö­töt­te a sze­mét. A ter­hel­tek a házat a kora reg­ge­li órák­ban hagy­ták el, ami­kor jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás szán­dé­ká­val a fent emlí­tett dol­go­kon kívül 10.500 forint kész­pénzt, arany éksze­re­ket és egy régi típu­sú mobil­te­le­font vit­tek magukkal.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által készí­tett fotó és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-eroszakos-paros