Főoldal » Archív » Gátlástalanul csalt az idős és beteg ismerőseit megkárosító nő

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki bizal­muk­kal vissza­él­ve két isme­rő­sét, vala­mint két gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got káro­sí­tott meg.

A 42 éves vád­lott 2017 év nya­rán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tek­kel, akik közül az Alz­he­i­mer beteg­ség­ben szen­ve­dő idős asszonyt az utcán szó­lí­tot­ta le, míg az idő­köz­ben elhunyt közép­ko­rú asszonnyal egy ingat­lan­ügy­let során került kap­cso­lat­ba.

A vád­lott mind­két sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, folya­ma­to­san keres­te őket és tőlük külön­bö­ző indo­kok­kal – gye­re­ke­i­nek ruhá­ra, étel­re, szám­lák­ra – pénzt kért köl­csön, az idős korú sér­tet­tel hitelt vete­tett fel, éksze­re­it kérte el átme­ne­ti pénz­za­var­ra hivat­koz­va, vala­mint a sér­tet­tek­kel inter­net elő­fi­ze­tést is kötet­tett. A vád­lott a sér­tet­te­ket azzal hite­get­te, hogy vala­mennyi tar­to­zá­sát meg­ad­ja, azon­ban erre se szán­dé­ka, se lehe­tő­sé­ge nem volt, a pénz­köl­csö­nö­ket és a hitel­ke­re­tet fel­él­te, az éksze­re­ket zálog­ba adta, az inter­net­szol­gál­ta­tást hasz­nál­ta, de a szám­lá­kat nem fizet­te.

A vád­lott az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel több mint 750.000,-Ft kárt oko­zott.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.