Főoldal » Hírek » Gázfegyveres ámokfutás- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, garáz­da­ság, ron­gá­lás bűn­tet­te és testi sér­tés miatt.

A vád­irat sze­rint a kóros elme­ál­la­po­tú vád­lott mene­kü­lé­si kény­szert érez­ve, 2020. júni­us ele­jén az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in jelent meg.

Mis­kol­con az esti órák­ban egy idős­ko­rú nő laká­sá­ba csen­ge­tett azzal az ürüggyel, hogy pos­tai alkal­ma­zott. Ahogy a sér­tett ajtót nyi­tott, ráfo­gott egy gáz­pisz­tolyt, és pénzt köve­telt tőle. Ami­kor a sér­tett azt mond­ta, hogy nem tud adni, a vád­lott a gumi­lö­ve­dék­kel töl­tött riasz­tó­pisz­tollyal arcon lőtte. A sér­tett ezután 2 000 Ft-ot átadott, de a vád­lott közöl­te, hogy ez nem elég, mert a gyer­me­kei éhez­nek, így a nő a szo­bá­ból még továb­bi 155 000 Ft-ot hozott ki, ami­vel a vád­lott eltá­vo­zott, de előt­te meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy sen­ki­nek ne szól­jon, mert vissza­jön és lelö­vi, ille­tő­leg a lakás­kul­csot magá­hoz vette és a bejá­ra­ti ajtót kívül­ről bezárta.

A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló arc­ko­po­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

Mező­kö­ves­den a haj­na­li órák­ban egy férfi laká­sán csen­ge­tett, útba­iga­zí­tást kért tőle, és ami­kor az bement volna a házá­ba, a gáz­fegy­ver­rel az irá­nyá­ba lőtt, de a bejá­ra­ti ajtót talál­ta el.

Sop­ron­ban a mobil­te­le­fon­ját kínál­ta eladás­ra egy szak­bolt­ban. Az alkal­ma­zott kipró­bá­lás miatt SIM-kártyát tett bele, ekkor viszont a vád­lott magá­hoz vette a tele­font és kisza­ladt a bolt­ból. Az alkal­ma­zott követ­te, de a vád­lott az utcán meg­for­dult és ráfog­ta a riasz­tó­pisz­tolyt, így a sér­tett vissza­sza­ladt az üzletbe.

Mező­kö­ves­den a vád­lott egy gyógy­szer­tár ajta­já­nak bejá­ra­ti üve­gét betörte.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt álló vád­lott fel­men­té­sé­re tett indít­ványt kóros elme­ál­la­po­ta miatt, azon­ban mivel tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló cse­lek­mé­nye­ket fog elkö­vet­ni, indít­vá­nyoz­ta kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­se elrendelését.