Főoldal » Hírek » Gázolajjal locsolta le a sértettet, a telefonját akarta - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tele­fon­ja vissza­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­ma­zott két másik fér­fit, egyi­kü­ket gáz­olajj­jal locsol­ta le, meg­ölés­sel fenyegette. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 7-én együtt ita­lo­zott másik három fér­fi­val egy süt­tői tel­ken, ekkor a mobil­te­le­fon­ja eltűnt. A férfi azt gya­ní­tot­ta, hogy a tele­fon­ját az ita­lo­zás egyik részt­ve­vő­je lopta el, ezért más­nap magá­hoz vett egy fej­szét, vala­mint a gáz­ola­jat és cuk­rot tar­tal­ma­zó üveget.

Ezután az elkö­ve­tő az ita­lo­zás egyik részt­ve­vő­jé­nek Tel­kén meg­je­lent, a sér­tet­tet egy alka­lom­mal arcon ütöt­te, miköz­ben fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy adja elő a tele­fon­ját. A sér­tett elesett, majd fel­pat­tant és a hely­szín­ről elme­ne­kült. Ezután az elkö­ve­tő a sér­tett jelen­lé­vő fiát akar­ta rábír­ni, hogy a tele­fon­ját adja elő, ezért a fiút meg­rúg­ta, aki emi­att legu­rult a lép­csőn a pincéhez.

A vád­lott a pin­cé­ben fej­szé­vel hado­ná­szott, így több tár­gyat meg­ron­gált, vala­mint a sér­tett kezét  meg­se­bez­te, miköz­ben kia­bál­va a tele­fon­ját köve­tel­te. Az elkö­ve­tő a sér­tet­tel leve­tet­te a lábán lévő bakan­csát, majd gáz­ola­jat locsolt sér­tett­re és a beren­de­zé­si tár­gyak­ra, amely után egy öngyúj­tót szik­ráz­ta­tott úgy, hogy a tűz­kö­vön húzo­gat­ta az ujját, köz­ben több­ször kér­dez­te, hogy hol van a mobil­te­le­fon­ja, illet­ve meg­ölés­sel fenyegette.

Ennek a sér­tett­nek több hor­zso­lá­sa, zúzó­dá­sa, vala­mint bor­da­tö­ré­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a lefog­lalt fej­szét koboz­za el.