Főoldal » Archív » Gázpisztollyal lőtt a polgárőrre

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki egy gáz­pisz­tollyal rálőtt a pol­gár­őr­re a Pest megyei Bagon.

A bűn­ügy sér­tett­je a Bagi Pol­gár­őr Egye­sü­let tagja, aki 2018. szep­tem­ber 9-én szol­gá­lat­ban volt. Tár­sá­val egy „Pol­gár­őr­ség” fel­ira­tú gép­ko­csi­val jár­ták Bag utcá­it, mind­ket­ten for­ma­ru­hát visel­tek, ame­lyen „Pol­gár­őr­ség” fel­irat volt. Este 8 óra­kor a Béke téren ész­re­vet­tek egy tár­sa­sá­got, felé­jük men­tek. A tár­sa­ság tagja volt a bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy férfi is. A férfi a pol­gár­őrök kér­dé­se­i­re ócsár­ló sza­vak­kal felelt, majd fenye­ge­tő­en fel­emel­te a kezét, és a pol­gár­őrök gép­ko­csi­ja felé indult.

A két pol­gár­őr erre kiszállt a jár­mű­ből, ekkor a gya­nú­sí­tott a ruhá­já­ból elő­vett egy gáz­pisz­tolyt, és elő­ször a sér­tett feje, majd a lába irá­nyá­ba lőtt. A sér­tett köz­ben véde­ke­zett, gáz spray-vel lefúj­ta a fér­fit, aki újra a pol­gár­őr felé lőtt. A löve­dék a pol­gár­őr lábát talál­ta el. Ami­kor a gya­nú­sí­tott látta, hogy a másik pol­gár­őr hívja a rend­őrö­ket, elme­ne­kült, és egy ház pad­lá­sán rej­tő­zött el. A beje­len­tés­re kiér­ke­ző rend­őrök itt talál­ták meg és fog­ták el a gyanúsítottat.

A sér­tett zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a lövé­sek következtében.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­tén okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don véde­kez­ve újabb, hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mivel elrej­tő­zött, annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy ismét meg­szök­ne ható­ság elől. A nyo­mo­zás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban minden­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dé­sek közül letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­vel érhe­tő el.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.