Főoldal » Hírek » Gázrobbanás előidézésével akarta házastársát megölni - rendőrségi fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2018. decem­ber 31-én, egy Fejér Megyei tele­pü­lé­sen úgy pró­bál­ta a fele­sé­gét fel­rob­ban­ta­ni, hogy a gáz­csö­vet meg­fúr­ta, majd égő gyer­tyát rakott alá.

A vád­irat sze­rint a ter­helt és házas­tár­sá­nak élet­kö­zös­sé­ge a nő közös házuk­ból való elköl­tö­zé­sé­vel meg­sza­kadt, ame­lyet a vád­lott ide­ig­le­nes­nek tekin­tett. Ami­kor a férfi tudo­mást szer­zett arról, hogy a nő házas­sá­guk fel­bon­tá­sa iránt kere­se­tet nyúj­tott be a bíró­ság­ra, úgy dön­tött, hogy a nő által lakott ház sze­rel­vé­nye­i­nek meg­ron­gá­lá­sá­val bírja rá a fele­sé­gét a vissza­köl­tö­zés­re. Ennek érde­ké­ben a für­dő­szo­ba víz- és gáz­csö­vét meg­ron­gál­ta, azon­ban a nő a gáz­szag miatt cse­lek­mé­nyét észlelte.

Ami­kor a vád­lott azzal szem­be­sült, hogy a nő válá­si szán­dé­ka vég­le­ges, elha­tá­roz­ta, hogy a ház­ban gáz­rob­ba­nást idéz elő, amellyel a házas­tár­sa éle­tét kiolt­ja. Ennek érde­ké­ben, amíg a fele­sé­ge a mun­ka­he­lyén tar­tóz­ko­dott, másolt kulccsal a házá­ba bement, az átfo­lyós gáz­ké­szü­lék betáp­lá­ló csö­vét a magá­val vitt esz­köz­zel átfúr­ta, a gáz­csa­pot kinyi­tot­ta, majd a készü­lék alá a mosó­gép és a fal közé egy égő gyer­tyát helye­zett, és távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett haza­ér­ke­zé­se előtt a gáz berob­bant, meg­ron­gál­ta a für­dő­szo­ba fala­it, az ott lévő tár­gya­kat, amellyel 88.000 forint kárt okozott.

A lakó­tér­be került gáz meg­fe­le­lő kon­cent­rá­ci­ó­ban, elekt­ro­mos szik­ra ese­tén magá­ban hor­doz­ta újabb rob­ba­nás reá­lis veszé­lyét. A sér­tett a házba lépé­se­kor azon­ban a gáz­sza­got ész­lel­te és az udva­ri gáz­csa­pot elzárta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indítványozott.

A rend­őr­ség fény­kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye ezen a lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-kozveszelyokozasbol-emberoles