Főoldal » Hírek » Gázvezetéket szakított ki egy Baján bíróság elé állított ittas sofőr - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021. novem­ber 30-án, egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben súlyo­san ittas álla­pot­ban ült a volán mögé és az autó­já­val az útról letér­ve egy ház gáz­ve­ze­té­két is kisza­kí­tot­ta, majd egy osz­lop­nak ütközött.

A vád sze­rint a férfi 2021. novem­ber 30-án este egy Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben ittas álla­pot­ban veze­tett egy sze­mély­au­tót. A súlyo­san ittas vád­lott az egyéb­ként egye­nes vonal­ve­ze­té­sű útról letért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­lon lévő füves terü­let­re, majd egy ház gáz­ve­ze­té­ké­nek ütkö­zött, azt kiszakította.

Az ittas sofőr még ezután is tovább haladt az autó­val és neki­üt­kö­zött a követ­ke­ző ház előtt álló vil­lany­osz­lop­nak. Az ütkö­zés miatt a gép­ko­csi leállt, a vád­lott pedig kiszállt és hazament.

A bajai rend­őrök a veze­tői enge­déllyel sem bíró ittas fér­fit még aznap este elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A rend­őrök a nyo­mo­zást pél­dás gyor­sa­ság­gal lefoly­tat­ták és kez­de­mé­nyez­ték a férfi bíró­ság elé állítását.

A Bajai Járá­si Ügyész­ség 2021. decem­ber 3-án, az őri­zet ideje alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a vád­lot­tat ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt. A bün­te­tett elő­éle­tű férfi az ittas veze­tést egy lopás miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a fér­fit 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság ezen kívül a 7 hónap fel­füg­gesz­tett fog­ház vég­re­haj­tá­sát is elren­del­te. Az íté­let nem jog­erős, mert a vád­lott három mun­ka­nap gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fenn.