Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gépkocsikat és pincéket tört fel társaival Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság szer­dán elren­del­te egy 25 éves férfi letartóztatását.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a most letar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott több tár­sá­val, 2019. feb­ru­ár 25. és már­ci­us 17. napja közöt­ti idő­szak­ban Mis­kolc terü­le­tén  hat, tár­sas­há­zi laká­sok­hoz tar­to­zó pin­ce­he­lyi­sé­get tört fel, és azok­ból három eset­ben szer­szám­gé­pe­ket, ruha­ne­mű­ket és egyéb hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el össze­sen mint­egy 250.000 forint érték­ben, míg a másik három helyi­ség­ben érté­ke­ket nem találtak.

Az elkö­ve­tők az utcán par­ko­ló gép­ko­csi­kat sem kímél­ték, két autót is fel­tör­tek, és az egyik­ből szer­szám­gé­pe­ket mint­egy 200.000 forint érték­ben, míg a másik­ból kész­pénzt, nap­szem­üve­get, sze­mé­lyes ira­to­kat és bank­kár­tyát vit­tek el. A gya­nú­sí­tot­tak a lopott bank­kár­tyá­val külön­bö­ző üzle­tek­ben több alka­lom­mal vásá­rol­tak is.

A nyo­mo­zó ható­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit – aki ellen jelen­leg öt másik bün­te­tő­el­já­rás is  folya­mat­ban van – lopás vét­sé­gé­vel és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gyanúsítja.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért elren­del­te a letartóztatását.