Főoldal » Hírek » Gépkocsival elütötte egykori élettársa barátját, aki életveszélyes sérülést szenvedett - a Fejér-Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki Szé­kes­fe­hér­vá­ron gép­ko­csi­val elütöt­te egy­ko­ri élet­tár­sa barát­ját, amely követ­kez­té­ben a férfi élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott tíz évig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy nővel, amely kap­cso­lat a gya­nú­sí­tott fél­té­keny­sé­ge miatt meg­sza­kadt. Ezt köve­tő­en a nő meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel, aki­vel 2020-ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, és utána is bará­tok marad­tak. A férfi tudott a nő új kap­cso­la­tá­ról, amely miatt több­ször hívta tele­fo­non és üze­ne­te­ket is kül­dött neki.

A gya­nú­sí­tott 2021. júni­us 1-jén, dél­után gép­ko­csi­val haza­vit­te a nővel közös gyer­me­kü­ket, majd a közel­ben vára­ko­zott. A sér­tett meg­je­lent a nő háza előtt, és ami­kor ész­re­vet­te a gya­nú­sí­tot­tat, gya­log elin­dult az irá­nyá­ba. A gya­nú­sí­tott ekkor beto­la­tott az egyik ház mögöt­ti par­ko­ló­ba, majd onnan kika­nya­rod­va nagy gáz­zal elin­dult a sér­tett felé, elütöt­te őt, amely miatt a sér­tett fel­csa­pó­dott a gép­ko­csi motor­ház­te­te­jé­re. A férfi a gép­ko­csi­val gyor­sí­tott, majd 8 – 10 méter meg­té­te­le után a sér­tett a motor­ház­te­tő­ről az asz­falt­ra esett. A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi­val távo­zott a hely­szín­ről, majd néhány perc eltel­té­vel gya­log visszatért.

A sér­tett az elütés követ­kez­té­ben két­ol­da­li kopo­nya­tö­rést, kemény agy­hár­tya alat­ti vér­zést, agy­zú­zó­dást, vala­mint tüdő­zú­zó­dást szen­ve­dett, amely sérü­lé­sek élet­ve­szé­lyes­nek tekinthetők.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel - amely 5 – 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrejtőzésétől.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sá­val. A bíró­ság dön­té­se végleges.