Főoldal » Hírek » Gépkocsival, majd gyalogosan menekült az ukrán embercsempész - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal az ukrán fér­fi­val szem­ben, aki a sike­res szál­lí­tás ese­té­re fel­kí­nált kész­pénz remé­nyé­ben arra vál­lal­ko­zott, hogy a déli határ­nál fel­vett mig­rán­so­kat Magyar­or­szá­gon átszál­lít­ja. A férfi a rend­őrök elől gép­ko­csi­val és gya­lo­go­san is meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de végül elfogták.

Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi  isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból arra vál­lal­ko­zott, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra átszö­kött mig­rán­so­kat a meg­bí­zó­ja által meg­je­lölt helyen fel­ve­szi és Magyar­or­szá­gon átszál­lít­ja, ezzel segít­ve őket abban, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel Nyugat-Európába jus­sa­nak. Meg­bí­zó­ja a sike­res szál­lí­tá­sért sze­mé­lyen­ként 250 euró kész­pénzt ígért a vádlottnak.

A férfi 2022. szep­tem­ber 9. nap­ján – a meg­bí­zó­já­tól kapott GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve – gép­jár­mű­vé­vel a szerb-magyar határ­sza­kasz köze­lé­be ment. Ott egy föl­des úton 6 szír fér­fit vett fel az autó­já­ba, majd elin­dul velük a nyu­ga­ti ország­rész felé.

A rend­őrök rövid­del az elin­du­lás után, Vas­kú­ton ellen­őr­zés alá akar­ták vonni az elkö­ve­tő által veze­tett gép­jár­mű­vet, a férfi azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott Baja irá­nyá­ba. Később a gép­jár­mű­vét hát­ra­hagy­va gya­lo­go­san pró­bált mene­kül­ni. Szö­ké­si kísér­le­te azon­ban ered­mény­te­len volt, a rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.