Főoldal » Hírek » Golyóstollal szurkálta betegtársát egy férfi - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban, egy buda­pes­ti kór­ház kór­ter­mé­ben műanyag golyós­tol­lal támadt az egyik betegtársára. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egész­sé­gi álla­po­ta miatt - az elkö­ve­tést meg­elő­ző évek­ben folya­ma­tos gyógy­szer­ke­ze­lés­re szo­rult. A férfi azon­ban már egy ideje nem szed­te a gyógy­sze­re­ket, ezért 2021. május 8-án az ott­ho­ná­ban egyre erő­sza­ko­sab­bá, illet­ve agresszí­veb­bé vált, ezért a csa­lád­tag­jai érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket. A hely­szín­re kiér­ke­ző men­tők a vád­lot­tat az egyik buda­pes­ti kór­ház­ba szállították.

A férfi más­nap haj­nal­ban, min­den előz­mény nél­kül átment az egyik szom­szé­dos kór­te­rem­be, ahol az egyik beteg ágya mel­let­ti éjje­li­szek­rény­ből kivett egy műanyag golyós­tol­lat. Ezt köve­tő­en, a tol­lal a kezé­ben oda­lé­pett a beteg ágyá­hoz, és azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy meg­öli őt, kis-, illet­ve köze­pes erő­vel, több­ször arcon, illet­ve nya­kon szúr­ta a sér­tet­tet. A sér­tett a táma­dás során fel­ült az ágyon és véde­kez­ni pró­bált, ennek érde­ké­ben a keze­it az arca elé emel­te. A vád­lott ekkor fel­ha­gyott a szur­ká­lás­sal, majd fel­tér­delt a sér­tett mögé az ágyra, és a nő nya­kát hátul­ról meg­ra­gad­va, a sér­tet­tet foj­to­gat­ni kezdte.

A sér­tett és a vele egy szo­bá­ban lévő másik beteg segít­sé­gért kiál­tott, ezért rövid időn belül a kór­te­rem­be érkez­tek a beteg­ápo­lók, akik­nek a fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott végül fel­ha­gyott a továb­bi támadással.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az könnyebb, felü­le­ti jel­le­gű hám­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A táma­dás­hoz hasz­nált műanyag golyós­toll - egye­di sajá­tos­sá­ga­i­nál fogva -, vala­mint a táma­dás kis-közepes ereje egy­aránt alkal­mat­lan volt arra, hogy a sér­tett halá­lát okozza.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek - alkal­mat­lan esz­köz­zel és módon elkö­ve­tett - kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A tör­vény sze­rint a bün­te­tést kor­lát­la­nul eny­hí­te­ni vagy mel­lőz­ni is lehet, ha a kísér­le­tet alkal­mat­lan esz­köz­zel vagy alkal­mat­lan módon köve­tik el.

Az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tő véle­mé­nye alap­ján azon­ban a ter­helt – az elkö­ve­tés­kor is fenn­állt kóros elme­ál­la­po­ta miatt – nem bün­tet­he­tő. Erre figye­lem­mel, az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lot­tat szem­ben – fel­men­té­se mel­lett – ren­del­je el a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét. A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

A kény­szer­gyógy­ke­ze­lés a tár­sa­da­lom védel­me és a ter­helt gyó­gyí­tá­sa érde­ké­ben, az ilyen ese­tek­ben a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján alkal­ma­zan­dó, hatá­ro­zat­lan ideig tartó bün­te­tő­jo­gi intézkedés.