Főoldal » Hírek » Gondatlan mozdonyvezető okozott komoly fennakadást az állomáson - fotókkal - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, akik­nek soro­za­tos sza­bály­sze­gé­sei a Vison­ta köze­lé­ben talál­ha­tó Mát­rai Erőmű ren­de­ző állo­má­sán veszé­lyez­tet­ték a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A vád sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 25-én moz­dony­ve­ze­tői szol­gá­la­tot látott el az állo­má­son, mely­nek során az volt a fel­ada­ta, hogy az álta­la veze­tett sze­rel­vénnyel egy kije­lölt vágány­ra tolas­son, és az ott lévő 30 darab üres kocsit vegye fel. A sér­tett aznap tola­tás­ve­ze­tői fel­ada­to­kat látott el, így ő is a moz­do­nyon, a veze­tő­fül­ké­ben tartózkodott.

A moz­dony­ve­ze­tő tola­tott majd annak elle­né­re, hogy a tola­tás­ve­ze­tő figyel­mez­tet­te arra, hogy las­sab­ban halad­jon a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb tola­tá­si sebes­sé­get jócs­kán átlép­ve, 47 km/óra sebes­ség­re gyor­sult a jár­mű­vel. Utóbb, tetéz­ve a bajt, a sebes­ség­túl­lé­pés csök­ken­té­se érde­ké­ben a vád­lott – szak­sze­rűt­le­nül - a lég­fék­be­ren­de­zés hasz­ná­la­ta helyett vil­lany­fé­ke­zés­be kez­dett, ezzel azon­ban nem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a sze­rel­vény neki­üt­köz­zön az R-3 számú vágá­nyon álló üres kocsi­sor­nak. A bal­eset nyo­mán 7 darab üres vagon kisik­lott, továb­bá a moz­dony és három kocsi jelen­tős mér­ték­ben meg­ron­gá­ló­dott, mely­nek követ­kez­té­ben több tíz­mil­lió forin­tot elérő anya­gi kár keletkezett. 

A bal­eset­ben a tola­tás­ve­ze­tő 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lott szá­mos, a vonat­ve­ze­tés­re vonat­ko­zó kiemelt sza­bályt – így a moz­dony­sze­mély­zet részé­re szóló uta­sí­tást, a for­gal­mi uta­sí­tást és a fék­uta­sí­tást – is meg­szeg­te, ezzel pedig gon­dat­lan­ság­ból más vagy mások éle­tét vagy testi épsé­gét veszélyeztette.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban a figyel­met­len moz­dony­ve­ze­tő­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés, vala­mint vas­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.