Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Gondnokság alatt álló fiatal lány szexuális kizsákmányolása- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A tör­vény­szék a társ­tet­tes­ként, fenye­ge­tés­sel, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt elítélt vád­lot­tak­kal szem­ben 4-4 év, fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott.

A Mis­kolc váro­sá­ban élő, kis­ko­rú gyer­me­ke­ket neve­lő vád­lot­ti házas­pár 2018 tava­szán lét­fenn­tar­tá­sát a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok mel­lett az asszony pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből biz­to­sí­tot­ta. Ebben az idő­szak­ban adtak átme­ne­ti szál­lást a 19 éves, cse­lek­vő­ké­pes­sé­get tel­je­sen kor­lá­to­zó gond­nok­ság alatt álló, édes­any­ja fel­ügye­le­te alól idő­le­ge­sen kike­rült sér­tett­nek.

A vád­lot­tak a tapasz­ta­lat­lan, men­tá­li­san sérült leányt hama­ro­san rábe­szél­ték, hogy a laká­su­kon rend­sze­re­sen, pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást végez­zen. A befo­lyá­sol­ha­tó sér­tett elfo­gad­ta a ked­ve­ző­nek tűnő aján­la­tot, és három héten át napon­ta több fér­fit is foga­dott. Ele­in­te még meg­tart­hat­ta a pénzt, később azon­ban a vád­lott férfi előbb a felét, majd a tel­jes össze­get köve­tel­te és vette el tőle. E vád­lott - a fele­sé­ge tud­tá­val - még verés­sel is fenye­get­te, ezért a sér­tett félt tőle. A három hét alatt össze­sen 150 ezer forin­tot kere­sett, amely­nek a felét a vád­lot­tak­nak adta át. A sér­tett végül az édes­any­já­tól egy közös­sé­gi média olda­lon kért segít­sé­get. Az anya a rend­őr­ség­hez for­dult. A ható­ság fel­ku­tat­ta a sér­tet­tet, a férfi vád­lot­tat pedig őri­zet­be vette.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint azál­tal, hogy a vád­lot­tak szán­dék­egy­ség­ben kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, anya­gi haszon­szer­zés­re töre­ked­ve rábír­ták a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­tet a pros­ti­tú­ci­ó­ra, ame­lyet szál­lást biz­to­sít­va meg­szer­vez­tek, majd keres­mé­nyé­től rész­ben meg­fosz­tot­ták, ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét követ­ték el. A 4 év fegy­ház a tör­vé­nyes bün­te­tés közép­mér­té­ké­hez köze­lí­tő tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés.

A vád­lot­tak és védő­jük fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­tét üzlet­sze­rű­en követ­ték el. Ennek a továb­bi minő­sí­tő körül­mény­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta az egyéb­ként tel­jes mér­ték­ben meg­ala­po­zott és tör­vé­nyes íté­let hely­ben­ha­gyá­sa mel­lett. A bün­te­tés a Btk.-ban meg­fo­gal­ma­zott célok­nak meg­fe­lel, továb­bi eny­hí­té­sé­nek helye nincs.

A védel­mi jog­or­vos­la­tok­ról a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.