Főoldal » Archív » Gondozási kötelezettségét mulasztotta el a férj

Az ügyész­ség sze­rint gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gét mulasz­tot­ta el a férj, aki­nek a fele­sé­gét a ható­ság szak­em­be­re maga­te­he­tet­le­nül, alul­táp­lált álla­pot­ban, tes­tén és haján élős­kö­dők­kel fer­tő­zöt­ten talál­ta meg moson­ma­gyar­óvá­ri otthonukban.

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa alap­ján a sér­tett ideg­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dés­ben szen­ved. Kór­há­zi keze­lé­sét köve­tő­en, 2019-től a gon­do­zá­sát az 55 éves férje vál­lal­ta. Gon­do­zás jog­cí­mén támo­ga­tást is folyó­sí­tot­tak a részére.

2019 nya­rán lakos­sá­gi beje­len­tés­re – több siker­te­len pró­bál­ko­zás után – jutott be ott­ho­nuk­ba a csa­lád­se­gí­tők mun­ka­tár­sa. Ekkor a sér­tet­tet a föl­dön, maga­te­he­tet­le­nül, alul­táp­lált álla­pot­ban, félig lemez­te­le­nít­ve talál­ta. Tes­tét és haját – mely élős­kö­dők­kel volt fer­tő­zött – rászá­radt ürü­lék és vize­let borí­tot­ta ugyan­úgy, mint a lakás pad­ló­ját és az ágyat. A vád­lott ittas álla­pot­ban volt.

A sér­tet­tet azóta kór­ház­ban ápolják.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő férj­jel szem­ben gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat gyor­sí­tott, tár­gya­lás mel­lő­zé­ses eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­vel. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.