Főoldal » Hírek » Grúz embercsempész a rács mögött - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit Bátony­te­re­nyén fog­tak el a rend­őrök, 16 mig­ráns­sal a gépkocsijában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 49 éves gya­nú­sí­tot­tat múlt hét pén­te­ken akar­ták ellen­őriz­ni a rend­őrök Bátony­te­re­nyén, amint egy magyar honos­sá­gú kis­busszal köz­le­ke­dett. A férfi el akart mene­kül­ni a rend­őrök elől, a gép­ko­csi­ból kiszáll­va elsza­ladt, de mint­egy 100-150 méter meg­té­te­le után sike­rült őt elfogni.

Az intéz­ke­dés során kide­rült, hogy a gép­ko­csi hátsó részé­ben 13 magát szír, vala­mint 3 magát afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mély volt, akik Magyar­or­szág terü­le­tén enge­dély nél­kül, ille­gá­li­san tar­tóz­kod­tak, őket Szlo­vá­ki­á­ba ter­vez­te szál­lí­ta­ni a sofőr. A rak­tér­ben fél lég­köb­mé­ter sem jutott egy személyre.

A fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűncselekmény.

Az ügyész­ség a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, illet­ve a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a magyar állam­pol­gár­ság­gal és magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­na­pi napon egy hónap­ra elrendelt.