Főoldal » Hírek » Grúz és német embercsempészek letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik három eset­ben össze­sen 55 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a német férfi azért érke­zett Magyar­or­szág­ra egy teher­gép­ko­csi­val, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. júni­us 4. nap­ján haj­nal­ban, Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén fel­vett az autó­ba 45 szír állam­pol­gárt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A gép­ko­csi zárt, ablak­ta­lan, szel­lő­zés nél­kü­li, szűk rak­te­ré­be bezsú­folt ille­gá­lis határ­át­lé­pők testi-lelki szen­ve­dés­nek vol­tak kité­ve, mert rövid­del az elin­du­lás köve­tő­en már tapasz­tal­ták a nehéz­lég­zés első tüne­te­it.

A két grúz férfi szin­tén azért érke­zett egy-egy cseh és len­gyel honos­sá­gú gép­ko­csi­val Móra­ha­lom kül­te­rü­le­té­re, hogy a mások által a szerb-magyar hatá­ron átjut­ta­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek az unió belső terü­le­tei felé. A gya­nú­sí­tot­tak 2022. júni­us 3. és júni­us 4. nap­ján vett fel a jár­mű­be 5-5 török és szír állam­pol­gárt, azon­ban a rend­őrök rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en fel­tar­tóz­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték őket. Az egyik férfi pró­bált elme­ne­kül­ni, de rövid idő múlva elfog­ták.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va illet­ve a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azok­kal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.