Főoldal » Hírek » Gumiabroncsokból épített kerítést – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a tanyá­ját vette körbe mint­egy 200 köb­mé­ter hasz­nált gumival.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li falu kül­te­rü­le­tén lakó férfi 2016. és 2021. között gyűj­töt­te a hasz­nált gumi­ab­ron­cso­kat. Azo­kat úgy hasz­no­sí­tot­ta, hogy a tanyá­ja körül kerí­tést épí­tett belő­lük. A hul­la­dék­nak minő­sü­lő gumi­ab­ron­csok gyűj­té­se és hasz­no­sí­tá­sa a jog­sza­bá­lyok sze­rint enge­dély­kö­te­les tevé­keny­ség, amellyel a vád­lott nem ren­del­ke­zett. A férfi mint­egy 200 négy­zet­mé­te­res terü­le­ten és 200 köb­mé­ter mennyi­ség­ben hasz­nál­ta fel jog­el­le­nes módon a hasz­nált gumikat.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.