Főoldal » Hírek » Gumicsónakkal csempészett illegális határátlépőket – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban akku­mu­lá­to­ros gumi­csó­nak­kal jut­ta­tott át a hatá­ron szír állampolgárokat. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zói uta­sí­tá­sa­it követ­ve 2021. már­ci­us 6-án dél­után 4 óra körül a határ szerb olda­lán, a Tiszán vára­ko­zott egy akku­mu­lá­to­ros csó­nak­kal. A vád­lott fel­ada­ta az lett volna, hogy a gumi­csó­nak­ba ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket vegyen fel és azo­kat a Tiszán Magyar­or­szág bel­se­je fele szál­lít­sa. A vád­lott a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en rövid­del dél­után 4 órát köve­tő­en fel­vett a csó­nak­ba öt, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, majd a csó­nak­kal a hatá­ron átha­ladt és a magyar olda­lon ért par­tot. Köz­vet­le­nül a par­tot érést köve­tő­en a vád­lot­tat a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a csó­nak­ban utas­ként tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­tént tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeznek. 

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.