Főoldal » Hírek » Gyalogost gázolt, aztán később bement a rendőrségre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves férfi ellen segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő Ózdon, lakott terü­le­ten kívül, köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li útsza­ka­szon köz­le­ke­dett gép­jár­mű­vé­vel, ami­kor ész­lel­te az út szé­lén sötét ruhá­za­tot vise­lő ittas gya­lo­gost. A férfi vész­fé­ke­zett, de az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni, és elütöt­te a sér­tet­tet. Segít­ség­nyúj­tás nél­kül tovább haj­tott, viszont rövid időn belül meg­je­lent a rend­őr­sé­gen és beje­len­tet­te, hogy köz­úti bal­eset része­se volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár ele­jén, dél­után, Ózdon, lakott terü­le­ten kívül, köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li útsza­ka­szon köz­le­ke­dett gép­jár­mű­vé­vel. A férfi mint­egy 25-30 méter távol­ság­ból ész­lel­te az út szé­lén sötét ruhá­ban gya­log­ló ittas fér­fit, ezért vész­fé­ke­zett, pró­bált balra kitér­ni, de az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni, és elütöt­te a sér­tet­tet. A gya­lo­gos fel­csú­szott a motor­ház tete­jé­re, majd az első szél­vé­dő­nek csa­pó­dott, amely nagy terü­le­ten besza­kadt, végül az úttest­re zuhant.

A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben vét­len vád­lott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna, hogy a sér­tett segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, a hely­szín­ről elhaj­tott, ezt köve­tő­en viszont rövid időn belül önként meg­je­lent a rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, és beje­len­tet­te, hogy köz­úti bal­eset része­se volt.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben test­szer­te súlyos csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket, vala­mint tüdő­zú­zó­dást szen­ve­dett el, majd kór­há­zi keze­lé­se során elha­lá­lo­zott. Halá­la a bal­ese­ti csont­tö­ré­sek és azok műté­ti ellá­tá­sa utáni szep­ti­kus álla­pot, és az azt súlyos­bí­tó Covid vírus­fer­tő­zés ered­mé­nye­ként követ­ke­zett be. A hir­te­len álla­pot­rom­lás és a fer­tő­zés elha­tal­ma­so­dá­sa azon­ban akkor is meg­tör­tént volna, ha a bal­eset után kés­le­ke­dés nél­kül azon­nal kór­ház­ba szállítják.

A köz­le­ke­dé­si bal­eset­ben elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a halál között köz­ve­tett oki össze­füg­gés van.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.