Főoldal » Hírek » Gyámügyi ügyintézők eljárását biztosító rendőrökre támadtak a szülők - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság koráb­ban letar­tóz­tat­ta a Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fit, aki a gyanú sze­rint a kor­mány­hi­va­ta­li hatá­ro­zat vég­re­haj­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő rend­őrök­re támadt élet­tár­sá­val, az ügyész­ség most az élet­tár­sat hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal egyik járá­si hiva­ta­la 2023. már­ci­us 20-án két kis­ko­rú gyer­me­ket ide­ig­le­nes hatállyal neve­lő­szü­lő­nél ren­delt elhe­lyez­ni. Mivel a gyám­hi­va­tal elő­ze­tes eljá­rá­sa során fel­me­rült, hogy tar­ta­ni kell az apa agresszív fel­lé­pé­sé­től, a hatá­ro­zat vég­re­haj­tá­sa rend­őri segít­ség­gel tör­tént. Ami­kor a kor­mány­tiszt­vi­se­lők kéz­be­sí­te­ni akar­ták a hatá­ro­za­tot az édes­anyá­nak, ő kia­bál­va trá­gár sza­vak­kal illet­te a járá­si hiva­tal dol­go­zó­it, majd tele­fo­non érte­sí­tet­te az élet­tár­sát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint miköz­ben az egyik kor­mány­tiszt­vi­se­lő meg­pró­bál­ta elvin­ni a gyer­me­ket a hely­szín­ről, a nő a kis­lányt a ruhá­za­tá­nál fogva rán­gat­ni kezd­te azért, hogy kisza­kít­sa a kor­mány­tiszt­vi­se­lő kezé­ből.

A vég­re­haj­tá­si eljá­rás­ban köz­re­mű­kö­dő rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a nőt, hogy ne aka­dá­lyoz­za a kor­mány­tiszt­vi­se­lők mun­ká­ját és működ­jön együtt a ható­ság­gal. Mivel a nő erre nem volt haj­lan­dó, a rend­őrök elő­ze­tes fel­szó­lí­tás után testi kény­szert alkal­maz­tak vele szem­ben. Eköz­ben a nő meg­fe­szí­tet­te magát és sikí­to­zott, majd a rend­őrök irá­nyá­ba rugó moz­du­la­to­kat tett, amely­nek során az egyi­kük lábát leg­alább egy­szer elta­lál­ta.

Az idő­köz­ben meg­ér­ke­ző édes­apa üvölt­ve fenye­get­ni kezd­te a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket, majd több­ször meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni és meg­rúg­ni az egyik rend­őrt, végül az élet­tár­sát két oldal­ról biz­to­sí­tó rend­őrök­re támadt, de a felé­jük irány­zott üté­sek és rúgá­sok nem értek célt. Ami­kor a rend­őrök a fér­fit bilin­csel­ték, élet­tár­sa sie­tett a segít­sé­gé­re és az intéz­ke­dés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben két kéz­zel ráfo­gott az egyik rend­őr vál­lá­ra, és meg­pró­bál­ta őt lerán­ta­ni a fér­fi­ról.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2023. május 23-án hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a nőt, aki nem tett val­lo­mást.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát két hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta.  

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt: https://ugyeszseg.hu/gyamugyi-ugyintezok-eljarasat-biztosito-rendorokre-tamadt-az-apa-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.

A fel­vé­tel az elkö­ve­tés­ről és az elfo­gás­ról készült.