Főoldal » Hírek » Gyámügyi ügyintézők eljárását biztosító rendőrökre támadt az apa - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

 A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta azt a Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fit, aki a kor­mány­hi­va­ta­li hatá­ro­zat vég­re­haj­tá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő rend­őrök­re támadt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal egyik járá­si hiva­ta­la 2023. már­ci­us 20-án két kis­ko­rú gyer­me­ket ide­ig­le­nes hatállyal neve­lő­szü­lő­nél ren­delt elhelyezni.

Mivel a gyám­hi­va­tal elő­ze­tes eljá­rá­sa során fel­me­rült, hogy az apa a hatá­ro­zat vég­re­haj­tá­sa során agresszí­ven fog fel­lép­ni a hiva­tal részé­ről eljá­ró sze­mé­lyek­kel szem­ben, ezért rend­őri segít­sé­get kértek.

A kor­mány­hi­va­tal fel­ké­ré­sé­re a tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­nál meg­je­le­nő 3 rend­őr és a kor­mány­tiszt­vi­se­lők a közel­ben lévő presszó­nál meg­lát­ták a csa­lád­ból való kieme­lés­sel érin­tett egyik gyer­me­ket és az édes­any­ját, aki­nek kéz­be­sí­te­ni akar­ták a határozatot.

Az ügy­in­té­zők tájé­koz­tat­ták az asszonyt a hatá­ro­zat tar­tal­má­ról, aki ezen fel­dü­hö­dött és kia­bál­va trá­gár sza­vak­kal illet­te a járá­si hiva­tal dol­go­zó­it, majd tele­fo­non oda­hív­ta élettársát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint miköz­ben az egyik kor­mány­tiszt­vi­se­lő az anya til­ta­ko­zá­sa elle­né­re elvit­te a gyer­me­ket a hely­szín­ről, meg­ér­ke­zett az édes­apa, aki üvölt­ve közöl­te a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­kel és a járá­si hiva­tal mun­ka­tár­sa­i­val, hogy: „enged­jé­tek el, az az én gye­re­kem, meg­öl­lek titeket”.

A férfi ezt köve­tő­en több­ször meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni, ille­tő­leg meg­rúg­ni az egyik rend­őrt, aki sike­re­sen véde­ke­zett, azon­ban meg­bi­lin­csel­ni már nem tudta az ellen­sze­gü­lő elkö­ve­tőt, aki hir­te­len az élet­tár­sát két oldal­ról biz­to­sí­tó rend­őrök irá­nyá­ba indult meg, akik felé szin­tén üté­se­ket és rúgá­so­kat intézett.

 

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a vagyon elle­ni és erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű – jelen­leg fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló – férfi őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát – arra figye­lem­mel, hogy fenn­áll a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye – egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, ame­lyet a Sze­ge­di Tör­vény­szék elutasított.