Főoldal » Hírek » Vádemelés a szexuális erőszakot elkövető volt rendvédelmi dolgozó és élettársa ellen – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a több­szö­rö­sen minő­sí­tett nemi élet sza­bad­sá­gát sértő bűn­cse­lek­mé­nyek, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint a súlyos testi sér­tés­sel és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt, és vádat emelt a Fővá­ro­si Törvényszéken. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi a saját és az élet­tár­sa kis­ko­rú lányát is éve­ken keresz­tül abu­zál­ta, mely cse­lek­mé­nyek­ben időn­ként az élet­tár­sa is részt vett.

A vád­irat sze­rint a férfi testi ere­jét kihasz­nál­va, egy­út­tal a kis­ko­rú sér­tet­tek ellen­ál­lá­sát – verés­sel, vagy akár meg­ölés­sel tör­té­nő fenye­ge­tés­sel – meg­tör­ve mind­két gyer­me­ket nagy­já­ból tíz éves kora óta bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san. Az abú­zus és a bán­tal­ma­zás addig tar­tott, amíg a sér­tet­tek nagy­ko­rú­vá vál­tak és elköl­töz­tek ott­hon­ról. A férfi élet­tár­sa tudott a tör­tén­tek­ről, azon­ban nem vetett véget az erő­szak­nak, hanem később, néhány alka­lom­mal ő is részt vett a gyer­me­kek sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re, illet­ve azok tűré­sé­re kényszerítésében.

A gyer­me­kek bán­tal­ma­zá­sán túl­me­nő­en a férfi az élet­tár­sát is rend­sze­re­sen verte, aki több csont­tö­rés­sel járó sérü­lést is elszen­ve­dett az éve­kig tartó erő­szak következtében.

A férfi az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban van, élet­tár­sa 4 hónap letar­tóz­ta­tást köve­tő­en, jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll. A nő a nyo­mo­zás során rész­ben beis­me­rő val­lo­mást tett, míg a férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A rend­vé­del­mi dol­go­zó jog­vi­szo­nya a nyo­mo­zás kez­de­ti sza­ka­szá­ban megszűnt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban beis­me­rés ese­tén – mér­té­kes indít­vány­ként – a fér­fi­re 22 év, a nőre 12 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá azt, hogy a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy tevé­keny­ség vég­zé­sé­től, amely­nek kere­té­ben kis­ko­rú­ak­kal kerül­né­nek kapcsolatba.

Az ügy­ben az ügyész­ség által koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-egy-tuzolto-es-elettarsa-szexualis-eroszak-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/