Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy tűzoltó és élettársa szexuális erőszak miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség nemi élet sza­bad­sá­gát sértő bűn­cse­lek­mé­nyek és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a közép­ko­rú férfi és élet­tár­sa ellen, akik a közö­sen nevelt kis­lá­nyuk sérel­mé­re követ­ték el a bűncselekményeket. 

A negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tett any­já­val, és közö­sen nevel­ték a nő előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett lányát. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi testi ere­jét kihasz­nál­va, egy­út­tal a kis­ko­rú sér­tett ellen­ál­lá­sát – akár verés­sel, meg­ölés­sel tör­té­nő fenye­ge­tés­sel – meg­tör­ve tíz éves kora óta sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a kis­lányt. Az abú­zus kez­det­ben napi, később heti rend­sze­res­ség­gel érte a gyer­me­ket, és a bán­tal­ma­zás addig tar­tott, amíg a sér­tett a 18. szü­le­tés­nap­ja körül el nem költözött.

A sér­tett édes­any­ja tudo­mást szer­zett a tör­tén­tek­ről, azon­ban nem vetett véget az erő­szak­nak, hanem néhány alka­lom­mal ő is részt vett a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­re, illet­ve azok tűré­sé­re kényszerítésében.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 2022. május 13-án tör­tént elfo­gá­su­kat köve­tő­en a fér­fi­val – töb­bek között – 10 évtől 20 évig, míg élet­tár­sá­val 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te. Az elkö­ve­tők tagad­ták a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.