Főoldal » Archív » Gyanúsított a volt főügyész

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­los sze­mély hiva­ta­li eljá­rá­sa során, hiva­ta­li köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki dr. I. S. P. volt főügyészt. 

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indí­tott nyo­mo­zás során, 2018. ápri­lis 20-án, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ház­ku­ta­tást tar­tott. A gya­nú­sí­tot­tat a ház­ku­ta­tás után kihallgatták. 

A közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint, a volt főügyész az akko­ri, illet­ve koráb­bi hiva­ta­li beosz­tá­sá­ból ere­dő­en hiva­ta­los tudo­más­sal ren­del­ke­zett arról, hogy az ún. Fenyő-gyilkosság fel­buj­tó­ja tovább­ra is isme­ret­len, és azt is tudta, hogy a fel­buj­tó fel­de­rí­té­se érde­ké­ben a ható­sá­gok évek óta erő­fe­szí­té­se­ket tesznek. 

A gyanú sze­rint a volt főügyész 2017 októ­be­ré­ben a Fenyő János sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott ember­ölés­sel kap­cso­la­tos beszél­ge­té­sek­ről készült hang­fel­vé­te­lek leira­tát átvet­te a hiva­ta­li helyi­sé­gé­ben. A leirat átadó­ja az idő­köz­ben fel­buj­tás­sal meg­gya­nú­sí­tott egyik sze­mély volt, aki azért for­dult az álta­la sze­mé­lye­sen ismert gya­nú­sí­tott­hoz, hogy tőle taná­csot kér­jen. Dr. I. S. P-nek fel kel­lett ismer­nie, hogy a leirat­ban fog­lal­tak olyan új bizo­nyí­té­kok, ame­lyek jelen­tős mér­ték­ben hoz­zá­já­rul­hat­nak az ember­ölés fel­buj­tó­já­nak azo­no­sí­tá­sá­hoz, e sze­mély, vagy sze­mé­lyek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sá­hoz. Ennek elle­né­re a tör­vény­ben elő­írt ügyé­szi köte­les­sé­ge­it, így azt, hogy a fel­me­rült bizo­nyí­té­ko­kat a nyo­mo­zó ható­ság részé­re átad­ja, nem tel­je­sí­tet­te, az átvett leira­tot hiva­ta­li helyi­sé­gé­ben tárol­ta. Ezen bizo­nyí­té­kok a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség által koráb­ban lefoly­ta­tott ház­ku­ta­tás során kerül­tek lefoglalásra.

Az ember­ölés fel­buj­tó­i­nak gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en kerül­he­tett sor dr. I. S. P. gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­ra. Dr. I. S. P. a gya­nú­sí­tás ellen panasszal élt, val­lo­mást nem tett. A továb­bi­ak­ban sza­bad­lá­bon védekezik.