Főoldal » Archív » Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Demeter Mártát

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Deme­ter Márta 2018 szep­tem­be­ré­ben ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként a Magyar Hon­véd­ség műkö­dé­sé­vel kap­cso­la­tos ada­tok­ról szer­zett tudo­mást, majd azo­kat a közös­sé­gi olda­lán köz­zé­tet­te azzal a meg­jegy­zés­sel, misze­rint a Magyar Hon­véd­ség a minisz­ter­el­nök köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zó­ját tör­vény­sér­tő módon szál­lí­tot­ta. Amel­lett, hogy ez az köz­lés valót­lan volt, Deme­ter Márta a tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, köz­ér­dek­ből nem nyil­vá­nos ada­to­kat adott ki.

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra – az Ország­gyű­lés a 2019. júli­us 12-én kelt hatá­ro­za­tá­val fel­füg­gesz­tet­te.

Deme­ter Márta 2019. augusz­tus 23-án, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során val­lo­mást nem tett, panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-demeter-marta-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/