Főoldal » Hírek » Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Iványi Gábort és dr. Gurmai Zitát – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miat­ti hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként Ivá­nyi Gábort és dr. Gur­mai Zitát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­ga előtt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai 2022. feb­ru­ár 21-én Buda­pes­ten, a VIII. kerü­let­ben, egy egye­sü­let köz­pont­ja­ként műkö­dő ingat­lan­ban kuta­tást és lefog­la­lást végez­tek. Az eljá­ró pénz­ügy­őrök tájé­koz­tat­ták a kuta­tás­sal érin­tett szer­ve­zet veze­tő­jét, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény sze­rint az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyen a ható­ság tag­ja­in és a jegy­ző­könyv­ve­ze­tőn kívül csak az érin­tett szer­ve­zet veze­tő­je és jogi kép­vi­se­lő­je lehet jelen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Ivá­nyi Gábor, mint a szer­ve­zet veze­tő­je a több­ször elhang­zott tájé­koz­ta­tás elle­né­re a sajtó kép­vi­se­lő­i­vel és az ott meg­je­lent más sze­mé­lyek­kel együtt kívánt bemen­ni a kuta­tás hely­szí­né­re. Ezt elő­se­gí­ten­dő Ivá­nyi Gábor és a fel­hí­vá­sá­ra a jelen­lé­vők – köz­tük dr. Gur­mai Zita ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és egy euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő – a hely­színt biz­to­sí­tó pénz­ügy­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal akadályozták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség ma gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Ivá­nyi Gábort és dr. Gur­mai Zitát cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, Ivá­nyi Gábort mint a cso­port vezetőjét.

A gya­nú­sí­tot­tak tagad­ták a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal éltek a gya­nú­sí­tás ellen.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/csoportosan-elkovetett-hivatalos-szemely-elleni-eroszak-buntette-miatt-a-legfobb-ugyesz-inditvanyt-tett-dr-gurmai-zita-orszaggyulesi-kepviselo-es-donath-anna-europai-parlamenti-kepviselo-mentelmi-jog/