Főoldal » Hírek » Gyarapodnak a sértettek az „avatarcsaló” ügyében, letartóztatásának meghosszabbítását indítványozták- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nek az ügyé­ben, aki több fik­tív pro­filt lét­re­hoz­va egy közös­sé­gi olda­lon embe­re­ket csa­pott be.

Az ere­de­ti meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sa és júli­u­sa között több álpro­filt hozott létre a leg­na­gyobb közös­sé­gi olda­lon és fahá­zat illet­ve gép­ko­csi alkat­ré­sze­ket kínált eladás­ra. Ezen idő­szak­ban több ember fize­tett neki néhány tíz­ezer forint­tól pár száz­ezer forin­tig ter­je­dő össze­get, azon­ban a pén­zü­kért sem­mit nem kaptak.

Az elmúlt pár hónap­ban a sér­tet­tek köre húsz­ról száz­húsz­ra bővült, és az össze­sí­tett kár­ér­ték két­mil­lió forint­ról tíz­mil­lió forint fölé emelkedett.

A férfi 2020 szep­tem­be­ri elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://youtu.be/nKIM3NS24Ik.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, mivel annak elren­de­lés­ko­ri okai – eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa illet­ve a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye – tovább­ra is fennállnak.