Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » „Gyere szúrjál le”- a nő megtette, az ügyészség a nőt megvádolta

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a nővel szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből meg­szúr­ta élet­tár­sát, és ezzel neki olyan has­fa­li, élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott, hogy műté­ti ellá­tás­ra szorult. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2018. júni­us 17-én haj­na­li 01 óra után Keszt­öl­cön, az utcán ittas álla­pot­ban vesze­ked­tek, ennek során a vád­lott az utcán álló egyik gép­ko­csi­ra is ráütött, kárt azon­ban abban nem okozott.

A vád­lott és a sér­tett a lakó­há­zuk előtt össze­ve­re­ke­dett, majd a nő a házuk­ban magá­hoz vett egy 11 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal kiment az utcá­ra. A sér­tett ezt meg­lát­va azt kia­bál­ta a vád­lott­nak, hogy „gyere szúr­jál le!”, és ezután ismét dula­kod­ni kezd­tek egy­más­sal. Ennek során a vád­lott a kés­sel egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel a sér­tet­tet a hasán megszúrta.

A szú­rás miatt sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes has­fa­li sérü­lé­se kelet­ke­zett, műté­ti ellá­tás­ra szo­rult, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban a sérü­lés a sér­tett halá­lát is okoz­hat­ta volna.

Sér­tett meg­bo­csá­tot­ta a vád­lott­nak a cselekményét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben arra, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.