Főoldal » Hírek » Gyerekeket is kirabolt a hatvani pályaudvaron rabló - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű, 20 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki Hat­van­ban, a helyi vas­út­ál­lo­má­son és az ahhoz köze­li busz­pá­lya­ud­va­ron soro­zat­ban köve­tett el – rész­ben erő­sza­kos – vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tava­lyi év végén.

Novem­ber ele­jén egy vele egy­ko­rú fia­tal tele­fon­ját vette el a busz­ál­lo­má­son, majd egy hét­tel később az utcán egy 13 éves fiú mobil­ját kérte köl­csön, melyet – a másik készü­lék­hez hason­ló­an – több­szö­ri kérés­re sem volt haj­lan­dó vissza­ad­ni a tulaj­do­no­sá­nak. A vád­lott ugyan­csak az autó­busz pálya­ud­va­ron szó­lí­tot­ta le azt a 17 éves sér­tet­tet, akit hamis indok­kal pénz­vál­tás­ra kért. Mivel a fia­tal­ko­rú erre nem volt haj­lan­dó, a ter­helt ráför­medt, hogy úgy látja, nem tisz­te­li őt, ezért meg kell vere­ked­ni­ük „a tisz­te­le­tért”. A fiú – hogy az erő­sza­kot elke­rül­je – inkább átadott a vád­lott­nak 3.000 forin­tot, melyet később még továb­bi 2.000 forint­tal volt kény­te­len meg­tol­da­ni az elkö­ve­tő újabb fenye­ge­té­se­i­nek a hatására.

2020. decem­ber 7-én a vád­lott a pálya­ud­var­ral szom­szé­dos vas­út­ál­lo­má­son rabolt ki egy 16 éves pász­tói diá­kot, aki ott a taní­tás végez­té­vel a váró­te­rem­ben egye­dül vára­ko­zott a vona­tá­ra. A ter­helt előbb pénzt köve­telt a sér­tet­től, majd ami­kor nem kapott, addig fenye­get­te verés­sel a fiút, hogy az végül félel­mé­ben átad­ta neki a tele­fon­ját. A rabló ezután még a meg­fé­lem­lí­tett áldo­za­ta puló­ve­rét is elvet­te, azon az ala­pon, hogy fázik, ezért meleg ruhá­ra van szüksége.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel, zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint két rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a rab­lást köve­tő­en ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­ta­tás­ba került fia­talt. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 6 év bör­tönt és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a ter­helt­tel szemben.