Főoldal » Archív » Gyerekeket lopott meg a tánciskolában - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, üzlet­sze­rű­en, helyi­sé­get az elkö­ve­tő­vel közö­sen hasz­ná­lók sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy húsz éves tisza­új­vá­ro­si nővel szemben.

A vád­irat sze­rint, a nő több éven keresz­tül, heti rend­sze­res­ség­gel, tánc­órá­kon vett részt egy tisza­új­vá­ro­si isko­lá­ban, ahol az öltö­zőt a sér­tet­tek­kel együtt hasz­nál­ta. A vád­lott 2018  janu­ár­já­tól a 2019 máju­sá­ban tör­tént lebu­ká­sá­ig, a tánc­órák ideje alatt rend­sze­re­sen az öltö­ző­be ment, ahol a kis­ko­rú sér­tet­tek ruhá­za­tát és tás­ká­it átku­tat­ta és alkal­man­ként néhány ezer forint kész­pénzt vett el tőlük.

A vád­lott a sér­tet­tek­től össze­sen 58 000 Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, mely­ből 5000 Ft az eljá­rás során megtérült.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a nyo­mo­zás során beis­me­rő nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság előtt, vala­mint a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz­összeg meg nem térült részé­re vagyon­el­kob­zás elrendelését.