Főoldal » Archív » Gyermek tűzhalál

A Pest Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek óvat­lan­sá­ga miatt tűz ütött ki egy kosdi ház mel­lék­épü­le­té­ben, mely­ben kis­gyer­me­ke éle­tét vesz­tet­te.

A bűn­ügy vád­lott­ja és a fele­sé­ge a Pest megyei Kos­don éltek. Négy gyer­me­kük volt, köz­tük a bűn­ügy sér­tett­jei egy 7 éves és egy 5 éves kis­fiú. A gyer­me­kek neve­lé­se első­sor­ban az anyá­ra hárult. Az apa a szü­lői fel­ada­ta­it elha­nya­gol­ta, sza­bad­ide­jé­ben ita­lo­zott, tévé­zett, inter­ne­te­zett.

2018. augusz­tus 13-án az asszony a leg­ki­sebb gyer­me­ké­vel orvos­hoz ment Vácra. A többi gye­re­ket a nagy­ma­ma házá­hoz vitte, ahol előbb a nagy­ma­ma, majd később az idő­köz­ben meg­ér­ke­ző apa felelt értük.

A vád­lott öngyúj­tó­kat töl­tött, az azon­ban elke­rül­te a figyel­mét, hogy az 5 éves kis­fiú az egyik öngyúj­tót eltet­te. Ebéd után a vád­lott bezár­kó­zott a szo­bá­ba, gyer­me­kei fel­ügye­le­té­vel nem fog­lal­ko­zott, azt másra sem bízta rá.

A sér­tet­tek elő­ször tévéz­tek, majd kimen­tek az udvar­ra ját­sza­ni. Az udvar elha­nya­golt, gazos volt, tele lomok­kal, épí­té­si tör­me­lék­kel. A mel­lék­épü­le­tek is régi búto­rok­kal, lomok­kal vol­tak tele. A gye­re­kek a mel­lék­épü­let­ben ját­szot­tak, ami­kor a náluk lévő öngyúj­tó­val egy kenye­res zacs­kót meg­gyúj­tot­tak. A papír láng­ra kapott, a nagyob­bik fiú meg­pró­bál­ta elol­ta­ni, de nem sike­rült, ezért kisza­ladt az épü­let­ből. A test­vé­rét is hívta, de az 5 éves gyer­mek az épü­let belső sar­ká­ba kupo­ro­dott és segít­sé­gért kia­bált.

A nagy­ma­ma majd a vád­lott a mel­lék­épü­let­hez rohan­tak, de a hatal­mas lán­gok miatt nem tud­tak bemen­ni a kis­fi­ú­ért. A csa­lád isme­rő­sei hív­ták a váci tűz­ol­tó­kat, akik 10 perc alatt a hely­szín­re értek és meg­kezd­ték az oltást. A men­tés során az 5 éves sér­tett meg­égett holt­tes­tét talál­ták meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a gyer­me­kek apját.