Főoldal » Hírek » Gyermeke jelenlétében kényszerítette prostitúcióra párját az agresszív családapa - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A hat­va­na­dik élet­évé­ben járó ter­helt­tel szem­ben a Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség több súlyos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat a napok­ban.

A vád­irat sze­rint a férfi még a két­ez­res évek ele­jén léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, akit az együtt­élé­sük alatt rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zott és meg­alá­zott még azután is, hogy meg­szü­le­tett közös kis­lá­nyuk. A vád­lott nem enged­te, hogy élet­tár­sa a tanult szak­má­já­ban dol­goz­zon, ehe­lyett 2014-től kez­dő­dő­en éve­ken át arra kény­sze­rí­tet­te őt, hogy a laká­suk­ban fér­fi­a­kat fogad­jon és szá­muk­ra ott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­son. Ennek elő­se­gí­té­se érde­ké­ben a férfi külön­bö­ző inter­ne­tes felü­le­te­ken hir­de­té­se­ket adott fel, majd a jelent­ke­ző­ket eliga­zí­tot­ta, élet­tár­sát pedig az álta­la a szom­széd szo­bá­ból fel­ügyelt aktu­sok után min­den eset­ben elszá­mol­tat­ta.

Mind­ezek­nek tanú­ja volt a kis­is­ko­lás gyer­mek is, aki­nél a tör­tén­tek tar­tós pszi­chés káro­so­dás­hoz vezet­tek. Ezt csak súlyos­bí­tot­ta az, hogy az apa – aki a lakás­ban enge­dély nél­kül lőfegy­vert tar­tott – a gyer­me­ket szó­ban gyak­ran meg­aláz­ta, sőt nem­egy­szer tes­ti­leg is bán­tal­maz­ta. Az elke­se­re­dett anya gyer­me­ké­vel több­ször pró­bált meg­szök­ni az élet­tár­sá­tól, aki­vel szem­ben távol­tar­tá­si eljá­rást is kez­de­mé­nye­zett a bíró­sá­gon, de a férfi részé­ről a folya­ma­tos zak­la­tás csak nehe­zen maradt abba. A kis­ko­rú gyer­me­ket az ille­té­kes gyám­ha­tó­ság idő­köz­ben neve­lés­be vette.

A főügyész­ség rend­sze­res előny­szer­zés cél­já­ból, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben, erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel és a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja az apát.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a jelen­leg taga­dás­ban lévő ter­helt a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri, úgy a bíró­ság vele szem­ben tizen­egy és fél év fegy­ház­bün­te­tést, tíz év köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bá a gyer­me­kek­kel való min­den fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint szün­tes­se meg a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát, és köte­lez­ze őt az eljá­rás­ban fel­me­rült közel nyolc­száz­ezer forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.