Főoldal » Hírek » Gyermeke jelenlétében szúrt a rabló - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt azzal a 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki a sörö­ző­be magá­val vitte a 11 és 2 éves fiú­gyer­me­ke­it, ittas álla­pot­ba kerül­ve pedig egy kis­ko­rú fiú­tól köve­telt ciga­ret­tát, aki ezt meg­ta­gad­ta, mire egy kés­sel a comb­ja irá­nyá­ba szúrt. 

 A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 novem­be­ré­nek köze­pén az esti órák­ban egy Ózd köze­li tele­pü­lé­sen bement egy sörö­ző­be, ahová magá­val vitte a 11 éves és a 2 éves fiú­gyer­me­ke­it is.

A vád­lott alko­holt fogyasz­tott, amely­nek követ­kez­té­ben leit­ta­so­dott. Ciga­ret­tá­ra volt szük­sé­ge, és a ven­dég­lá­tó­egy­ség­ben tar­tóz­ko­dó tizen­ne­gye­dik élet­évét betöl­tött kis­ko­rú fiút fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki. A kis­ko­rú sér­tett közöl­te, hogy nincs nála ciga­ret­ta, és hogy állí­tá­sát bizo­nyít­sa, a zse­be­it is kifordította.

A vád­lott ezzel nem elé­ge­dett meg, ciga­ret­tát keres­ve, átta­po­gat­ta a sér­tett felső ruhá­za­tát, majd hozzá közel hajol­va azt a fenye­ge­tő kije­len­tést tette, hogy „adjál cigit, mert megöllek!”

Ezt köve­tő­en a vád­lott elő­vett egy több mint 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bics­kát, és közöl­te a sér­tet­tel, hogy most meg­szúr­ja, majd a bal comb­ja irá­nyá­ba szúró moz­du­la­tot tett. A fiú ösz­tö­nö­sen véde­kez­ve, jobb kezé­vel elhá­rí­tot­ta a szú­rást, a kés pen­gé­je viszont a hüvelyk­uj­ján 1 cm-es sérü­lést oko­zott. Ezután a sér­tett elme­ne­kült a hely­szín­ről és rend­őri segít­sé­get kért. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét ész­lel­te és meg­ér­tet­te a fel­ügye­le­té­re bízott 11 éves gyer­me­ke, ezzel a vád­lott az erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­vá­nyoz­ta eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végezhetné.