Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Gyermeke veszélyeztetése miatt kell felelnie az alkoholfüggő anyának- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy 52 éves nő ellen, aki alko­hol­be­teg­sé­ge miatt tel­je­sen elha­nya­gol­ta isko­lás leá­nyá­nak neve­lé­sét.

A vád­lott kap­cso­la­ta 2010-ben rom­lott meg gyer­me­ke apjá­val, mivel alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­ta­tott, így a 2004-ben szü­le­tett kis­lányt az apá­nál helyez­ték el. A gyer­me­ket az apa bör­tön­bün­te­té­se ide­jé­re az apai nagy­szü­lő fogad­ta csa­lád­já­ba, de 2016-ban, az édes­apa sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a sér­tett ismét szü­lei közös ház­tar­tá­sá­ba került.

Az anya dol­goz­ni nem járt, hanem nap­hosszat ott­hon ita­lo­zott, a gyer­mek­kel pedig egy­ál­ta­lán nem törő­dött. A vád­lott nem mosott, nem taka­rí­tott, a sér­tett élel­me­zé­sét sem látta el, ellen­ben szi­dal­maz­ta, trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te, napon­ta elmond­ta neki, meg­bán­ta, hogy meg­szül­te.

2019-től a vád­lott alko­hol­füg­gő­sé­ge súlyos­bo­dott, itta­sá­ga miatt már mos­dó­ba sem tudott kimen­ni.

A távol­tar­tás hatá­lya alatt álló nővel szem­ben az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.