Főoldal » Hírek » Gyermekeivel együtt verte meg kiskorú rokonukat a salgótarjáni nő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy sal­gó­tar­já­ni nővel, illet­ve annak lányá­val és fiá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők egy kis­ko­rú roko­nu­kat bán­tal­maz­tak a nyílt utcán.

A vád sze­rint a 64 éves nő 2021. augusz­tus 13-án, a háza előtt talál­ko­zott egy 17 éves távo­li roko­nuk­kal, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy ne kezd­jen ki az uno­ká­já­val. Mivel sem a lány vála­sza, sem annak stí­lu­sa nem tet­szett neki, adott neki egy pofont. A szó­vál­tás­ba a nő lánya is beavat­ko­zott, majd hama­ro­san már any­já­val együtt tép­ték a lány haját és ruhá­za­tát. Szin­tén a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dott a lány anyja, aki meg­pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni a fele­ket, akik erre őt is bántalmazták.

Az ese­mé­nye­ket látva az nő fia is oda­sza­ladt, aki ököl­lel ütöt­te arcon a kis­ko­rút. A lány a föld­re esett és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, utóbb kide­rült, hogy az ütés­től arc­csont­tö­rést szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a férfi ellen súlyos testi sér­tés és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat, emel­lett garáz­da­ság­gal vádol­ja a nőt és a lányát is. Az ügyé­szi indít­vány a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a nők­kel szem­ben pénzbüntetés.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.