Főoldal » Hírek » Gyermeket gázolt elektromos rollerével a futár - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Enge­dé­lyez­te a köz­ve­tí­tői eljá­rást a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség annak az étel­fu­tár­ként dol­go­zó fér­fi­nak, aki munka köz­ben elekt­ro­mos rol­le­ré­vel elgá­zolt egy ötéves kis­lányt, majd a hely­színt segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagyta.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az étel­fu­tár­ként dol­go­zó fia­tal­em­ber 2021. már­ci­us 26-án, 12 óra után nem­sok­kal, Nyír­egy­há­za köz­pont­já­ban, a Kos­suth téren köz­le­ke­dett a mun­ka­esz­kö­ze­ként szol­gá­ló elekt­ro­mos rol­ler­rel. A Kos­suth téren gya­lo­gos­for­ga­lom enge­dé­lye­zett, oda csak kerék­pár­ral lehet behaj­ta­ni, és a kerék­pá­ro­sok maxi­mum 10 km/h sebes­ség­gel köz­le­ked­het­nek. Ugyan­ek­kor sétált a téren az étel­fu­tár­ral szem­ben egy baba­ko­csit toló édes­anya az ötéves kis­lá­nyá­val úgy, hogy a kis­lány két méter­re ment az anyu­ká­ja mel­lett. Az akkor gyér for­gal­mú terü­le­ten a rol­le­res kike­rül­het­te volna a sétá­ló­kat, ennek elle­né­re köz­tük pró­bált féke­zés nél­kül áthaj­ta­ni. Ennek során a kis­lányt elgá­zol­ta, akit két méter­rel arrébb lökött járművével.

A kis­lány­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se és térd­zú­zó­dá­sa keletkezett.

Az étel­fu­tár is fel­bo­rult a rol­ler­rel, azon­ban fel­állt, és anél­kül hagy­ta el a hely­színt, hogy meg­győ­ző­dött volna róla, hogy megsérült-e vala­ki, kell-e men­tőt hívni. Az édes­anya ezt köve­tő­en a közel­ben jár­őrö­ző rend­őrök­nek elme­sél­te a tör­tén­te­ket, majd a men­tőt is kihív­ták, a kis­lányt pedig kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Az étel­fu­tár egyéb­ként a közel­ben tar­tóz­ko­dott, és kis idő eltel­té­vel vissza is tért a hely­szín­re, ahol a rend­őrök­nek elmond­ta, hogy ő okoz­ta a balesetet.

A rend­őr­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a futárt. Ezért a bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. 

Figye­lem­mel az elkö­ve­tő val­lo­má­sá­ra, bün­tet­len elő­éle­té­re, illet­ve arra, hogy a kis­lány édes­any­ja is sze­ret­né bíró­sá­gi eljá­rá­son kívül elin­téz­ni az ügyet, a köz­le­ke­dé­si ügyész elren­del­te a köz­ve­tí­tést a felek között. Ez azt jelen­ti, hogy hat hóna­pig az eljá­rás fel lesz füg­geszt­ve, mely­nek során a felek a köz­ve­tí­tő előtt köt­het­nek meg­ál­la­po­dást a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sére­lem jóvá­té­te­lé­ről. Ha a meg­ál­la­po­dást az ügyész­ség jóvá­hagy­ja, akkor vár­ha­tó az eljá­rás megszüntetése.

A vide­ón az önkor­mány­zat tér­fi­gye­lő kame­rá­ja által a bal­eset­ről készí­tett fel­vé­tel lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=309016671069164