Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermekét ment látogatni, majd megverte a nagyapát - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki gyer­me­ke nagy­ap­já­nak súlyos sérü­lé­se­ket okozott.

A dél-dunántúli tele­pü­lé­sen élő férfi 2013-tól pár­kap­cso­lat­ban állt a sér­tett lányá­val, de nem éltek együtt. A kap­cso­lat­ból 2019-ben egy gyer­mek is szü­le­tett. A vád­lott 2021. augusz­tu­sá­ban gyer­me­ke lát­ha­tá­sa cél­já­ból meg­je­lent a sér­tett házá­nál, ahol párja és gyer­me­ke is lakott, és mint­egy 2 órán át ját­szott a gyer­mek­kel a ház udva­rán. Távo­zá­sa­kor várat­la­nul szi­dal­maz­ni kezd­te az udva­ron tar­tóz­ko­dó nagy­apát és csa­lád­ját, majd az idős sér­tet­tet ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, a föld­re lökte és fejbe rúgta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. novem­be­ré­ben – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és három év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.