Főoldal » Archív » Gyermeket rabolt ki Vácon, elfogták

A Váci Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a váci vas­út­ál­lo­má­son kira­bolt egy kis­ko­rú személyt.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2020. már­ci­us 12-én, a váci vas­út­ál­lo­má­son, eleve azzal lépett oda a kis­ko­rú sér­tett­hez, hogy tőle pénzt vagy érték­tár­gyat sze­rez­zen meg. A férfi kihasz­nál­va a kor­kü­lönb­sé­get és test­al­ka­tuk­ból adódó különb­sé­get, arra kény­sze­rí­tet­te a fel­lé­pé­se miatt meg­ré­mült gyer­me­ket, hogy neki pénzt adjon át.

Az elkö­ve­tés­sel gya­nú­sít­ha­tó sze­mélyt rövid időn belül elfogták.

A Váci Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát az eljá­rá­si jelen­lé­te biz­to­sí­tá­sa, rész­ben pedig a bűn­is­mét­lés, vala­mint bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak elke­rü­lé­se érdekében.

Az ügyész­ség az ország­ban elren­delt veszély­hely­zet miatt a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről tar­tan­dó ülés kap­csán tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tát indítványozta.