Főoldal » Archív » Gyermekhalál a 47-es főúton

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a békés­csa­bai férfi ellen, aki egy kis­te­her­au­tó­val neki­üt­kö­zött egy pót­ko­csis trak­tor­nak, mely­nek követ­kez­té­ben a vele utazó 4 éves uno­ká­ja meghalt. 

2017. novem­ber 26-án, dél­után, a békés­csa­bai férfi egy könnyű pót­ko­csis kis­te­her­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 47-es számú főúton, Derecs­ke felől Berettyó­új­fa­lu irá­nyá­ba. Vele uta­zott a fele­sé­ge, vala­mint 8 és 4 éves uno­kái. A vád­lott, a fele­sé­ge, vala­mint a 8 éves gyer­mek bekö­tött biz­ton­sá­gi övvel, illet­ve gyer­mek­biz­ton­sá­gi ülés­ben uta­zott. A kis­ko­rú sér­tett­nek is volt gyer­mek­biz­ton­sá­gi ülése, azon­ban a bal­eset ide­jén nem abban ült.

A veze­tés­kor nem volt aka­dá­lya annak, hogy a férfi meg­fe­le­lő távol­ság­ról ész­lel­je az előt­te hala­dó pót­ko­csit von­ta­tó trak­tort. A vád­lott azon­ban a figyel­met­len­sé­ge követ­kez­té­ben azt olyan későn vette észre, hogy hir­te­len vész­fé­ke­zést alkal­maz­va neki­üt­kö­zött a pót­ko­csi bal hátsó részé­nek. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett jármű meg­pör­dül­ve átsod­ró­dott a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, majd egy pót­ko­csis nyer­ges von­ta­tó­nak csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kis­ko­rú gyer­mek olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott, a fele­sé­ge, vala­mint 8 éves uno­ká­juk 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.