Főoldal » Archív » Gyermekhalál a 471. számú főúton

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járásbíróságra.

2017. ápri­lis 13-án a dél­utá­ni órák­ban a vád­lott az álta­la veze­tett menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő autó­busszal Deb­re­cen felől Nyí­ra­dony irá­nyá­ba haladt. Haj­dú­sám­son bel­te­rü­le­tén a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ami­kor ész­lel­te, hogy az ellen­ke­ző irány­ból fel­tor­ló­dott a kocsi­sor. A jár­mű­vek közül, egy teher­gép­ko­csi taka­rá­sá­ból kisza­ladt a 10 éves sér­tett, aki át akart kelni az út azon a for­gal­mi sáv­ján is, ahol a vád­lott haladt az autóbusszal.

A vád­lott az ész­le­lést köve­tő­en azon­nal erő­tel­je­sen féke­zett, azon­ban ennek elle­né­re a jármű jobb első sarok­ré­szé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki az út mel­lett lévő füves árok­ba esett.

A gyer­mek az ütkö­zés követ­kez­té­ben olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meghalt.

A halá­los bal­eset a vád­lott sebes­ség túl­lé­pés­ben meg­nyil­vá­nu­ló KRESZ sza­bály­sze­gé­se miatt követ­ke­zett be. Ugyan­is a sebes­ség­ha­tár betar­tá­sa ese­tén a bal­ese­tet inten­zív féke­zés­sel elke­rül­het­te volna.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.