Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyermekpornográf felvételeket töltött le és küldött tovább - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az orosz­lá­nyi fér­fi­val szem­ben, aki 8 darab til­tott por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt a mobil­te­le­fon­ján, négy fotót pedig továbbított.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 21-én, inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül négy darab gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú kép­fel­vé­telt továb­bí­tott egy kis­ko­rú lány­nak, aki ezt tőle nem kérte, illet­ve a kapott fel­vé­te­le­ket le sem töl­töt­te. A férfi a fel­vé­te­le­ket azért küld­te meg a szá­má­ra isme­ret­len sze­mély­nek, mert kíván­csi volt a reakciójára.

Az elkö­ve­tő az inter­net­ről letöl­tött 8 darab gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt, ame­lye­ket a lefog­la­lá­sig a mobil­te­le­fon­ján tárolt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll, továb­bá a lefog­lalt mobil­te­le­font és lap­to­pot  koboz­za el.