Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia és más súlyos bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség – elsőfokú ítélet született - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A 41 éves, koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt már jog­erő­sen elítélt férfi a vád sze­rint saját kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re köve­tett el súlyos, sze­mé­rem elle­ni és más bűn­cse­lek­ményt. A bíró­ság most első­fo­kon 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint, a vád­lott még 2011. évben saját, neve­lé­se alatt álló kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re köve­tett el sze­mé­rem elle­ni erő­sza­kot. Ezen túl, a kis­ko­rú sér­tett­ről több por­nog­ráf jel­le­gű fel­vé­telt is készített.

A vád­eme­lés ered­mé­nyes volt, a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben első­fo­kú íté­le­tet hozott, amely­ben a vád­lot­tat - az elkö­ve­tés­kor hatá­lyos tör­vényt alkal­maz­va - sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, vala­mint til­tott por­nog­ráf fel­vé­tel­lel vissza­élés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogát megszüntette.

Az ügyész­ség az íté­let ellen fel­leb­be­zett a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa végett.

A Buda­pes­ti XX. XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben más ügy­ben koráb­ban, 2017 novem­be­ré­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. Az ügy lénye­ge sze­rint, a férfi több tíz­ezer gyer­mek­por­nog­ráf fény­ké­pet és video­fel­vé­telt szer­zett meg 18. év alat­ti kis­ko­rú­ak­ról, de jel­lem­ző­en kis­gyer­me­kek­ről. Ezen túl­me­nő­en, egy 11 éves kis­lánnyal fajtalankodott.

Ebben az ügy­ben a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság a 2018 novem­ber­ben jog­erős íté­le­té­vel a fér­fit 8 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A vád­lott jelen­leg ezt a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.