Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Gyermekpornográfia miatti ügyben indítványoz letartóztatást az ügyészség – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­lek tar­tá­sá­nak meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi, aki koráb­ban veze­tő beosz­tás­ban dol­go­zott egy álla­mi szerv­nél, kis­ko­rú­ak sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sát ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tar­tott a mun­ka­he­lyi lap­top­ján. A fel­vé­te­lek között volt olyan, amely 12. élet­évét be nem töl­tött sze­mélyt ábrázolt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a – Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által elfo­gott – férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, mivel az 5-10 évig ter­je­dő bün­te­té­si tétel jelen­tet­te fenye­ge­tett­ség, a bűn­cse­lek­mény jel­le­ge és körül­mé­nyei alap­ján csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó, hogy a férfi ne szök­jön meg, ne befo­lyá­sol­has­sa a bizo­nyí­tást, illet­ve ne köves­sen el újabb, szán­dé­kos bűncselekményt.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.