Főoldal » Hírek » Gyermekpornográfia miatti vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint kis­ko­rú sér­tet­te­ket pró­bált ráven­ni sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re, illet­ve arra, hogy maguk­ról mezí­te­len képe­ket küld­je­nek neki. Emel­lett több száz ilyen jel­le­gű por­nog­ráf fel­vé­telt is tárolt.

 A vád­irat sze­rint a férfi egy gyer­me­kek­kel fog­lal­ko­zó tár­sa­dal­mi szer­ve­zet­ben dol­go­zott koráb­ban. A gyer­me­kek­kel való kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ból rend­sze­re­sen hasz­nált egy inter­ne­tes cse­ve­gő­ol­dalt. Ezt arra hasz­nál­ta fel, hogy kis­ko­rú fiúk­kal ismer­ked­jen meg.

2019 nya­rán a férfi a cse­ve­gő­ol­da­lon foly­ta­tott beszél­ge­té­sei során egy kis­ko­rú fiú bizal­má­ba fér­kőz­ve, a sér­tet­tet mezí­te­le­nül, illet­ve sze­xu­á­lis tar­ta­lom­mal ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket szer­zett meg. Emel­lett sze­mé­lyes ada­ta­i­hoz is hozzájutott.

Ezután azzal fenye­get­te meg a kis­fi­út, hogy ha nem küld neki továb­bi hason­ló képe­ket, illet­ve ha nem haj­lan­dó egy előre meg­be­szélt hely­szí­nen vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­ni, akkor a már bir­to­ká­ban lévő képe­ket nyil­vá­nos­ság­ra hozza.

A talál­ko­zót az aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a sér­tett szü­le­i­nek tudo­má­sá­ra jutott a férfi szándéka.

A férfi továb­bi két kis­ko­rú sér­tet­tel is hason­ló módon járt el, azon­ban ők – ami­kor továb­bi képek, illet­ve vide­ók elké­szí­té­sé­re szó­lí­tot­ta fel őket – meg­sza­kí­tot­ták vele a kapcsolatot.

Ezen kívül az elkö­ve­tő több eset­ben is kis­ko­rú fiú­nak vagy lány­nak kiad­va magát cse­telt más kis­ko­rú sér­tet­tek­kel. Ezen beszél­ge­té­sek során kife­je­zet­ten a nemi vágy fel­kel­té­sé­re szol­gá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ót foly­ta­tott a kiskorúakkal.

Az elkö­ve­tő infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in az eljá­rás során több száz három és tizen­négy éves kor közöt­ti gyer­mek­ről készült sze­xu­á­lis tar­tal­mú fény­ké­pet és videó-felvételt fog­lal­tak le az ügy­ben eljá­ró érdi rendőrök.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.