Főoldal » Hírek » Gyermekük tanárát bántalmazták a feldühödött szülők - VIDEÓVAL - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal a szü­lők­kel szem­ben, akik álta­lá­nos isko­lás gyer­me­kük egyik taní­tó­ját kez­det­ben csak szó­ban inzul­tál­ták, majd a vita hevé­ben mind­ket­ten több­ször megütötték.

A sér­tett 2020. októ­ber 16-án, a kora dél­utá­ni órák­ban leszállt az isko­lai busz­já­rat­ról, ahol már vár­ták őt egyik tanít­vá­nya szü­lei, hogy szá­mon kér­jék egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt. Ami­kor a taní­tó leszállt a jár­mű­ről az anya kez­det­ben csak szó­ban, majd tett­leg is neki­esett a sér­tett­nek, aki a tás­ká­ját maga elé tart­va pró­bált hát­rál­ni a táma­dás elől, azon­ban ez csak rész­ben sike­rült neki, így az anya üté­sei közül több is elta­lál­ta az arcát.

A fel­dü­hö­dött anyát egy másik jelen lévő – már fel­nőtt­ko­rú – gyer­me­ke is pró­bál­ta nyug­tat­ni, azon­ban a békí­tő sza­vak nem érték el a cél­ju­kat. Ezt köve­tő­en az apa is egyre indu­la­to­sabb lett, és két alka­lom­mal ököl­lel az arcán és az orrán meg­ütöt­te a sértettet.

Az ese­mé­nyek­nek a járat veze­tő­je és egy másik peda­gó­gus köz­be­lé­pé­se vetett véget. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést, orr­csont­tö­rést szenvedett.

A szü­lők azzal, hogy a kis­ko­rú gyer­me­kük jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ták a peda­gó­gust, a neve­lé­sük alatt álló fiú erköl­csi fej­lő­dé­sét is veszélyeztették.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű szü­lők­kel szem­ben a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett pénz­bün­te­tést is szab­jon ki, és emel­lett tilt­sa el őket bár­mi­lyen olyan fog­lal­ko­zás­tól vagy egyéb tevé­ke­ny­ég­től, amely­nek során 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végzik.

Az eset­ről egy szem­ta­nú készí­tett felvételt: