Főoldal » Hírek » Gyertyatartókat és bibliát lopott a templomból - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki kegy­tár­gya­kat vitt el egy sze­ge­di templomból.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi szer­da kora dél­után bement az egyik bel­vá­ro­si temp­lom­ba, majd onnan az oltá­ron lévő két gyer­tya­tar­tót vala­mint egy bib­li­át a szaty­rá­ba rejt­ve távo­zott. A fér­fit a temp­lom lel­ké­sze ezt köve­tő­en a város­ban fel­is­mer­te és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ta. Az ello­pott, több tíz­ezer forint érté­kű tár­gya­kat az elkö­ve­tő­nél meg­ta­lál­ták, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

A lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a bűn­is­mét­lés vala­mint a szökés-elrejtőzés veszé­lye miatt indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.