Főoldal » Hírek » Gyógyszerrel mérgezte az idős házaspárt egy férfi

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki - a már letar­tóz­ta­tás­ban lévő élet­tár­sá­val - több­ször nagy mennyi­sé­gű gyógy­szert adott a duna­új­vá­ro­si idős házas­pár­nak azért, hogy a halá­lu­kat okoz­za.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott az élet­tár­sá­val a 85 éves házas­pár bizal­má­ba fér­kő­zött, bejá­ra­tos lett ott­ho­nuk­ba, ahol rend­sze­re­sen nyug­ta­tó hatá­sú gyógy­sze­re­ket jut­tat­tak a sér­tet­tek szer­ve­ze­té­be azok tudta nél­kül, részint sze­szes ital­ba kever­ve. A gyógy­sze­rek hatá­sá­ra a sér­tet­tek 2020. feb­ru­ár 23-án maga­te­he­tet­len álla­pot­ba kerül­tek, őket kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban a férfi a kór­há­zi keze­lés elle­né­re elhunyt.

A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – tíz évtől húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott meg­szök­ne, vagy elrej­tőz­ne, továb­bá fenn­áll a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak, és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is.