Főoldal » Archív » Gyors eljárás három ügyben az új törvény segítségével

A júli­us 1-től hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, ha a vád­lott a tár­gya­lá­son beis­me­ri a vád­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­ményt, és a bíró­ság vég­zés­ben elfo­gad­ja a beis­me­rést, akkor továb­bi bizo­nyí­tás nél­kül, a vád­lott val­lo­má­sa és a nyo­mo­za­ti ira­tok alap­ján, íté­let hoz­ha­tó. Ezen új lehe­tő­ség­gel élve a múlt héten több ügyet gyor­san, hossza­dal­mas bizo­nyí­tá­si eljá­rást elke­rül­ve, íté­let­tel be tudott fejez­ni a bíróság.

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­be­ni vád kap­csán járt el a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság előtt. A vád­lott 2017 janu­ár­já­ban nyolc ingat­lan­ra raj­zolt gra­fi­tit, és ezzel össze­sen 145.000 forint össze­gű kárt oko­zott. Az ügyész­ség fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat elle­ne, és szá­mos tanú kihall­ga­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott a tár­gya­lá­son beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, így a tanú­kat kihall­gat­ni nem kel­lett, az ügyet azon­nal be tudta fejez­ni a bíró­ság. A vád­lot­tat a bíró­ság, a beis­me­rő val­lo­más súlyá­nak meg­fe­le­lő­en, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­hét éves fér­fi­val szem­ben, aki 2017 augusz­tu­sá­ban egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi, lakat­lan ingat­lan­ba betört, ott magá­hoz vett egy kést, majd lefe­küdt az egyik ágyba, és elaludt. Az ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádol­ta az elkö­ve­tőt. A férfi a nyo­mo­zás során taga­dott, a tár­gya­lá­son azon­ban beis­mert, a bíró­ság a beis­me­ré­sét elfo­gad­ta. Így az ügy ebben az eset­ben is egy tár­gya­lá­son befe­je­ző­dött. A fér­fit a bíró­ság köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, ügyész indít­vánnyal egyezően.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy negy­ven­egy éves fér­fi­val szem­ben emelt vád miatt járt el a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt. A férfi 2017 szep­tem­be­ré­ben, Kis­te­le­ken, egy 190.000,- Ft érté­kű segéd­mo­tor­ke­rék­párt lopott el. Az ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, a vád­lott a bíró­sá­gon bűnös­sé­gét beis­mer­te, így a bíró­ság a beis­me­rő val­lo­más és a nyo­mo­zás ira­tai alap­ján hozott íté­le­tet. A férfi köz­ér­de­kű munka bün­te­tést kapott.

Mind­há­rom íté­let első­fo­kon jog­erő­re emelkedett.