Főoldal » Hírek » Gyorshajtásra és díjelkerülésre szakosodott céghálót talált az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­sé­gi vizs­gá­lat fényt derí­tett egy olyan cég­há­ló­ra, amely tag­jai igen jelen­tős, eddig több, mint 2,5 mil­li­árd forint össze­gű úthasz­ná­la­ti díj és pót­díj tar­to­zást hal­moz­tak fel.

Az úthasz­ná­la­ti díjat, illet­ve a pót­dí­jat a fize­tős utak hasz­ná­la­tá­ért kell meg­fi­zet­ni, azon­ban az ezek­nek a cégek­nek a tulaj­do­ná­ban lévő gép­jár­mű­vek után ennek rend­re nem tet­tek ele­get. A cég­há­ló tulaj­do­ná­ban lévő gép­jár­mű­vek­kel nagyon sok eset­ben gyors­haj­tá­so­kat is elkö­vet­tek, nem fizet­ték a köte­le­ző gépjármű-felelősségbiztosítást, illet­ve teher­gép­jár­mű­ve­ket ter­he­lő útdíj­fi­ze­tés­nek sem tet­tek ele­get. Ezzel össze­sen közel 400 mil­lió forin­tos köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­got gyűj­töt­tek össze, ame­lyet szin­tén nem fizet­tek be.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint papí­ron sok ezer gép­jár­mű került e cégek tulaj­do­ná­ba. A gép­ko­csik tény­le­ges hasz­ná­lói viszont a ható­sá­gok elől rejt­ve marad­hat­tak. Volt olyan cég, amely önma­gá­ban több, mint 2000 gép­jár­mű­vel ren­del­ke­zett.

A cégek ugyan­azon, néhány ember­ből álló sze­mé­lyi kör­höz tar­toz­tak. Az elkö­ve­tők arról is gon­dos­kod­tak, hogy a hát­tér­ben marad­ja­nak, vol­tak olyan cégek, ame­lyek­nek az ügy­ve­ze­tő­je ingyen vagy néhány ezer forin­tért vál­lal­ta az ügy­ve­ze­tő­sé­get, való­já­ban azon­ban sem­mit nem tudott a cég­ről. Ezál­tal a cégek rend­re fel tud­ták hal­moz­ni hatal­mas tar­to­zá­sa­i­kat.

Az elma­radt díja­kat a NAV adó­ha­tó­sá­gi vég­re­haj­tás útján, vala­mint az útdíj­fi­ze­té­si szol­gál­ta­tó szedi be. Amennyi­ben ez ered­mény­te­len, akkor a meg nem fize­tett díj a költ­ség­ve­tés­ben jelent­ke­zik hiány­ként. Ennél is jelen­tő­sebb azon­ban az a veszély, amely az autó­pá­lyá­kon és autó­uta­kon köz­le­ke­dő­ket éri azál­tal, hogy olya­nok is részt vesz­nek mel­let­tük – biz­to­sí­tás nél­kül - a for­ga­lom­ban, aki­ket nem tart vissza a gyors­haj­tá­sért kiszab­ha­tó bír­ság.

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­tai közzé tar­to­zik a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­se.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség e fel­ada­tá­nak ellá­tá­sa köré­ben figyelt fel a cég­há­ló­ra, és a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve meg­kezd­te ezek vizs­gá­la­tát. Az össze­gyűj­tött ada­tok alap­ján az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség nyo­mo­zás elren­de­lé­se, vala­mint cég­bí­ró­sá­gi eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­se iránt intéz­ke­dett.